За нас

Счетоводни услуги в строителния и други отрасли

Нашата основна цел е да предложим на клиентите си качествено счетоводно обслужване, компетентни консултации по счетоводни въпроси касаещи данъчното законодателство, трудово-правните и осигурителни отношения на достъпни цени.

Своевременно информиране от наша страна за промени в данъчната, счетоводната и осигурителната нормативна база и осъществяване на:
 • Текуща счетоводна обработка, следене на печалбата и цялостното финансово състояние на фирмата;
 • Завеждане и отчитане на аналитично ниво на стоково-материалните запаси;
 • Отчитане на дълготрайните активи и амортизации, изготвяне на амортизационен план;
 • За фирми регистрирани по ЗДДС, изготвяне на дискети, дневници и справка-декларация по ЗДДС и подаването им в НАП;
 • Изготвяне на Интрастат и VIES декларации и подаването им в НАП;
 • Ежемесечно изготвяне на платежни нареждания за осигурителни вноски, данъчни задължения и др.;
 • Обслужване на фирмени банкови сметки;
 • Изготвяне на работни заплати, ведомости, трудови договори и допълнителни споразумения към тях;
 • Регистрация на трудови договори и промени по тях в НАП;
 • Ежемесечно изготвяне и подаване в НАП на декларации образец №1—за осигурените лица и №6 -дължими осигурителни вноски;
 • Изготвяне на документи за болнични листове и подаване в НОИ;
 • Изготвяне и предаване на годишни счетоводни отчети съгласно Закона за Счетоводството;
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО;
 • Изготвяне и подаване на годишните статистически форми за Националният статистически институт;
 • Изготвяне на патентни декларации и подаването им;
 • Предоставяне на всякакви счетоводни справки по желание на клиента;
 • Представителство пред органите на НАП, НОИ и НСИ;
 • Консултации по счетоводни въпроси;
 • Консултации, изготвяне на документи и съдействие за банкови кредити, финансов и оперативен лизинг;

Предмет на дейност

 • счетоводно обслужване на частни фирми със специализация в обслужването на строителни фирми
 • данъчни консултации, консултации по осигуряване и счетоводни проблеми
 • провеждане на индивидуално обучение по счетоводство за неспециалисти

Top